Main Menu

Who is online

We have 18 guests online

У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 05.12.2013 године, усвојен је следећи

 

СТАТУТ УДРУЖЕЊА МОТО КЛУБ ВАЉЕВО

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.


Удружење грађања МОТО КЛУБ ВАЉЕВО(у даљем тексту: Мото Клуб) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области моторциклизма.

 

Члан 2.


Назив Мото Клуба је: МОТО КЛУБ ВАЉЕВО.
Скраћени назив Мото Клуба је: М.К. ВАЉЕВО
Назив Мото Клуба на енглеском језику је: Моto Club Valjevo.
Мото Клуб има седиште у Ваљеву, у Улици Истарска број 8.
Подручје деловања Мото Клуба је територија Републике Србије.

 

Члан 3.


Клуб је основан 09.09.2007. године у Ваљеву и тај дан се слави као дан Клуба.

 

Члан 4.


Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутутом.

 

Члан 5.


Мото Клуб има свој печат, који је округлог облика, где је по горњем делу обода исписано:- МОТО КЛУБ ВАЉЕВО-, а по доњем делу обода исписано: ВАЉЕВО. Мото Клуб може да има свој знак, који се у том случају налази у средишњем простору. Одлуку о знаку Мото Клуба доноси Скупштина.

 

Члан 6.


Рад Клуба је јаван. Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута.

 

Члан 7.


Чланови Мото Клуба су удружени мотоциклисти и друга лица која прихвате циљеве Мото Клуба, и која на задовољавајући начин могу да извшавају циљеве и задатке који су утврђени овим Статутом. Чланови Мото Клуба су оснивачи, чланови који накнадно приступе Мото Клубу и почасни чланови.

 

Члан 8.


За почасног члана може бити проглашено лице које својим радом доприноси раду и развоју Мото Клуба, као и лице које има заслуге за унапређење мотоциклизма. Одлуку о проглашењу лица за почаног члана доноси Скупштина Мото Клуба. Почасни чланови имају право да учествују у раду Скупштине Мото Клуба и да износе своје ставове, мишљења и предлоге, али немају право да учествују у гласању и одлучивању и не могу бити бирани у органе Мото Клуба.

 

Члан 9.


За члана Мото Клуба може да буде примљено лице ако:
1) потпише приступницу и изјаву којом потврђује да жели да постане члан Мото Клуба, и да у целини прихвата Статут и друга акта Мото Клуба.
2) Има способности за остваривање циљева и задатака Мото Клуба.

 

Члан 10.


Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина Мото Клуба. Чланови имају право учестовања у раду органа Мото Клуба, право предлагања и одлучивања у органима Мото Клуба.

 

Члан 11.


Права и обавезе чланова Мото Клуба су:
1) Покрећу и разматрају питања из активности Мото Клуба у циљу унапређења мотоциклизма.
2) У органима Мото Клуба дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и других аката.
3) Предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања у оквиру Мото Клуба.
4) Користе стручну и другу помоћ Мото Клуба у оквиру својих активности.
5) Достављају Мото Клубу податке и информације које Мото Клуб од њих тражи ради обављања Законом и Статутом предвиђених активности и задатака.
6) У међусобним односима негују и поштују морал.
7) Међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом и другим актима Мото Клуба и одлукама органа Мото Клуба.
8) Учествују у стручним активностима Мото Клуба.
9) Учествују у утврђивању плана и програма рада Мото Клуба.
10) Учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Мото Клуба.

 

Члан 12.


Својство члана Мото Клуба престаје:
1) смрћу члана,
2) иступањем члана и
3) искључењем члана.

 

Члан 13.


Члан чије је чланство у Мото Клубу престало по основу тачке 2. и 3. Претходног члана , одговара и даље за своје обавезе према Мото Клубу које су настале пре престанка својства члана Мото Клуба. Члан може иступити из чланства Мото Клуба давањем писмене изјаве о иступању. Одлуку о престанку чланства због иступања доноси Скупштина Мото Клуба на посебној седници.
Члан може бити искључен из чланства:
1. Ако дуже време није био активан у Мото Клубу.
2. Ако се утврди да члан више не испуњава услове предвиђене овим Статутом и другим актима Клуба.
3. Ако својим понашањем крши правила рада Мото Клуба.

 

Члан 14.


Одлуку о престанку чланства због искључења доноси Управни одбор Мото Клуба. На одлуку Управног одбора о престанку својства члана због искључења, члан има право жалбе Скупштини Мото Клуба.

 

Члан 15.


Ако члан својим деловањем и неизвршавањем обавеза нарушава углед и интересе Мото Клуба, могу му се изрећи дисциплинске мере: опомена и искључење из Мото Клуба.
Мере из претходног става овог члана, изриче дисциплинска комисија Клуба након поступка спроведеног у складу са Правилником о раду дисциплинске комисије. На одлуку дисциплинске комисије члан има право жалбе Скупштини.

 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

 

Члан 16.


Мото Клуб обавља циљеве и задатке који су од значаја за развој и популаризацију мотоциклизма.
У том циљу Мото Клуб се залаже за:
1. Афирмација и популаризацију мотоциклизма.
2. Поштовање Закона о безбедности у саобраћају.
3. Унапређење и развој стручног рада у области мотоциклизма и у сарадњи са надлежним органима за рад са школском децом и омладином у циљу бољег упознавања саобраћаја ради личне и колективне безбедности.
4. Организовање предавања, трибина, семинара.
5. Безбедне вожње и коришћења моторцикла.
6. Подстицање фер плеја.
7. Залагање за сузбијање насиља и коришћења психоактивних супстанци.
8. Објављивање публикација и брошура о свом раду.

 

Члан 17.


Ради остваривања својих циљева Мото Клуб остварује контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Мото Клуб може приступити сличним домаћим и међународним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.

 

 

УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ КЛУБОМ

 

Члан 18.


Мото Клубом управљају његови чланови непосредно. Органи Мото Клуба су: Скупштина, Управни одбор, Председник Мото Клуба, Потпредседник и Секретар.

 

СКУПШТИНА КЛУБА

 

Члан 19.


Скупштина је највиши орган управљања и одлучивања у Мото Клубу. Скупштину Мото Клуба чине сви чланови. Чланови Мото Клуба приликом предлагања и одлучивања у Скупштини дужни су да уважавају интересе Мото Клуба у целини.

 

Члан 20.


Председник Скупштине је уједно и Председник Мото Клуба. Мандат Председника траје 4 године и исти члан може поново бити изабран за Председника. Радом Скупштине руководи Председник Скупштине, а у случају његове спречености Подпредседник или члан кога он овласти.

 

Члан 21.


Скупштина може бити изборна, редовна и ванредна. Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина плус један од њених чланова. Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја чланова.

 

Члан 22.


Скупштина ради у седницама и сазива се по потреби, а најмање једном годишње. Скупштину сазива Председник Мото Клуба по сопственој одлуци , на образложени предлог Управног одбора или на писмену иницијативу најмање једне половине чланова, и то најмање 15 дана пре датума одржавања, са назначеним датумом, временом и местом одржавања и предлогом дневног ред. Уколико Председник Мото Клуба не сазове Скупштину по иницијативи из предходног става овог члана у року од 30 дана, Скупштину могу сазвати Орган, односно чланови који су тражили њено сазивање.

 

Члан 23.


Скупштина је надлежна да:
1) Доноси Статут Мото Клуба, као и измене и допуне Статута.
2) Доноси план и програм рада и развоја Мото Клуба.
3) Доноси пословник о свом раду.
4) Доноси буџет Мото Клуба за наредну годину.
5) Доноси кодекс и друга правила понашања чланова Мото Клуба.
6) Разматра и усваја годишње извештаје о раду Мото Клуба и његових органа.
7) Усваја извештај о материјалном и финансијском пословању и завршни рачун Мото Клуба.
8) Уређује унутрашњу организацију Мото Клуба.
9) Бира и разрешава Председника Управног одбора.
10) Доноси одлуке по жалбама на одлуке Управног одбора и других органа Клуба предвиђено овим Статутом.
11) Доноси одлуке о учлањавању у савезе и друге облике удруживања у организације.
12) Одређује представнике Мото Клуба у организацијама и савезима чији је члан Мото Клуб.
13) Одлучује о престанку рада Мото Клуба.
14) Обавља и друге послове у складу са Законом и овим Статутом.


За извршавање одређених послова и задатака Скупштина може донети одлуку о образовању комисија и других радних тела и том одлуком утврђује задатак, делокруг рада и састав истих.

За одлуку о доношењу или о изменама и допунама Статута и за одлуку о престанку рада клуба неопходна је двотрећинска већина од укупног броја чланова Скупштине.
О току рада седнице Скупштине води се записник који садржи: време и место одржавања седнице, број присутних чланова, утврђени дневни ред, кратак садржај дискусија и одлуке донете по појединим тачкама дневног реда. Записник потписују Председник, односно председавајући и записничар.

Чланови Скупштине одговарају за штету коју својом одлуком проузрокују Мото Клубу, ако је та одлука донета уз грубу непажњу или са намером да се штета проузрокује. Лица не сносе одговорност ако издвоје своје мишљење у записнику приликом доношења одлуке којом је штета проузрокована.

 

 

УПРАВНИ ОДБОР

 

Члан 24.


Управни одбор је колективни орган управљања и одлучивања у Мото Клубу између две седнице Скупштине, и извршни орган Мото Клуба, који се стара о спровођењу одлука Скупштине и циљева Мото Клуба , утврђеним овим Статутом. Управни одбор чине Председник и 4 члана, које именује Председник Клуба из редова чланова Клуба. Председника именује и разрешава Скупштина Клуба. Председник разрешава чланове Управног одбора. Мандат председника и чланова Управног одбора траје 4 године, са могућношћу поновног избора на ту функцију.

Мандат Председника и чланова Управног одбора Мото Клуба може престати пре истека времена на које су бирани ако: поднесе не опозиву оставку или ако га разреши Скупштина због не придржавања Статута и других аката Мото Клуба , недовољног ангажовања у раду или понашања којим нарушава углед и интересе Мото Клуба.

 

Члан 25.


Управни одбор је обавезан да врши надзор над поштовањем закона и овог статута у раду Мото Клуба, његових органа и чланова, и води рачуна о сагласности свих одлука и других аката Мото Клуба са законима и овим статутом. Управни одбор контролише материјано- финансијско пословање Мото Клуба и начин коришћења буџетских средстава Мото Клуба. Управни одбор је дужан да о евентуално уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Скупштину. Управни одбор је обавезан да једном годишње Скупштини поднесе извештај по свим питањима из своје надлежности. Управни одбор ради у седницама и сазива се по одлуци председника Управног одбора, на иницијативу половине чланова Управног одбора, по потреби, а најмање једном у шест месеци. Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

За извршавање одређених послова и задатака из своје надлежности, Управни одбор може образовати комисије и друга радна тела. Одлуком о образовању комисије, односно другог радног тела, утврђује се њен задатак, делокруг рада и састав.

 

Члан 26.


Управни одбор је надлежан да:
1) Извршава одлуке донете на седницама Скупштине, руководи радом Мото Клуба између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Мото Клуба.
2) Реализује програм и план рада Мото Клуба.
3) Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање половине чланова Мото Клуба, и припрема предлог измена и допуна који подноси Скупштини на доношење.
4) Разматра иницијативе чланова и органа Мото Клуба и спроводи активности за њихову реализацију.
5) Усваја финансијски план Мото Клуба и утврђује предлог буџета и аката које прослеђује Скупштини на усвајање.
6) Доноси одлуке о располагању материјалним и финансијским средствима Мото Клуба, у складу са донетим буџетом.
7) одлучује о престанку чланства у Мото Клубу.
8) Одлучује о додели награда и признања Мото Клуба.
9) Организује активности на сакупљању прилога и донација чланова за унапређење услова рада у Мото Клубу.
10) Организује промоције Мото Клуба.
11) Координира активности органа Мото Клуба.
12) Доноси акта Мото Клуба чије доношење није у надлежности Скупштине.
13) Доноси правилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Мото Клуба.
14) Именује и разрешава дисциплинску комисију Мото Клуба.
15) Одређује која се документација и подаци сматрају службеном тајном.
16) Даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе за Мото Клуб.
17) Утврђује програм сарадње.
18) Одлучује о ангажовању стручњака из области мотоциклизма.
19) Усваја план стручног рада у обављању активности у Мото Клубу.
20) Даје сагласност на правилник о системацији послова у стручној служби Мото Клуба.
21) Даје сагласност на потписивање појединачног колективног уговора или на правилник о раду за запослене у Мото Клубу.
22) Доноси Пословник о раду.
23) Врши и друге послове из активности Мото Клуба који су му Статутом или одлуком Скупштине стављени у надлежност.


Чланови Управног одбора одговорни су Мото Клубу за штету коју у вршењу овлашћења проузрокују Мото Клубу намерно или грубом непажњом. Одредбе овог Статута о одговорности чланова Скупштине сходно се примењује и на одговорност чланова Управног одбора.

 

 

ПРЕДСЕДНИК КЛУБА

 

Члан 27.


Председник Клуба може бити само пуноправни члан Клуба.

 

Члан 28.


Председник Скупштине је уједно и председник Мото Клуба. Председника Мото Клуба бира Скупштина из реда својих чланова, већином гласова присутних чланова. Мандат Председника траје 4 године са могућношћу поновног избора на исту функцију. Председник је за свој рад одговоран Скупштини. Функција Председника може престати пре истека мандата, на сопствени захтев или одлуком Скупштине већином од укупног броја чланова. Председник, поред надлежности које има у својству председника Скупштине, има овлашћења и дужности да:
1. Представља и заступа Мото Клуб пред другим правним и физичким лицима, у земљи и иностранству.
2. Руководи радом Мото Клуба и усклађује активности органа Мото Клуба.
3. Учествује у изради аката и одлука које доноси Скупштина Мото Клуба.
4. Организује и врши координацију сарадње са надлежним државним органима, и другим органима и организацијама.
5. Остварује сарадњу са организацијама у области мотоциклизма.
6. Потписује уговоре у свим правним пословима Мото Клуба.
7. Заказује седнице Скупштине.
8. Одобрава службена путовања у земљи и иностранству.
9. Наредбодавац је за извршавање финансијског плана.
10. Финансијски је налогодавац у Мото Клубу.
11. Обавља и друге послове у складу са овим Статутом.


Мото Клуб у правном промету, пред другим правним и физичким лицима, у земљи и иностранству представља и заступа Председник Мото Клуба. Председник Мото Клуба је овлашћен да потписује уговоре у свим правним пословима Мото Клуба, као и сва акта Мото Клуба. Председник Мото Клуба одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на другог члана Мото Клуба, свог заменика кога сам именује.

 

 

СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ КЛУБА

 

Члан 29.


Мото Клуб стиче средства неопходна за остваривање својих циљева и задатака, од чланског доприноса, конкурисањем пројеката код надлежних органа, донација, поклона, завештања својих чланова, и из других извора у складу са законом.

 

Члан 30.


Имовином и финансијским средствима Мото Клуба располаже, у складу са Законом и другим прописима, а на основу програма рада, финансијског плана и посебних одлука Скупштине, Председник Мото Клуба.

 

 

ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА

 

Члан 31.


Рад Мото Клуба је јаван. Скупштина и Председник Мото Клуба старају се о јавности у раду и активностима Мото Клуба, редовним обавештавањем чланова Мото Клуба и локалне заједнице, непосредно или путем билтена, интерних публикација и саопштења за јавност путем средстава јавног информисања.

 

Члан 32.


Изузетно, органи и тела Мото Клуба могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа, када се разматрају документа или подаци поверљиве природе и поједине одлуке прогласити тајном, ако је то у интересу Мото Клуба и у складу са актима Мото Клуба.

 

Члан 33.


Представник Мото Клуба који даје податке и информације у вези са радом Мото Клуба, одговоран је за њихову тачност. Ставове Мото Клуба, односно његових органа и тела, могу да износе и заступају само чланови Мото Клуба које овласте Управни одбор или Скупштина Клуба.

 

 

ОПШТИ АКТИ КЛУБА

 

Члан 34.


Општи акти клуба су Статут Клуба, правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин одређују одређена питања.

Члан 35.


Иницијативу за доношење општег акта Клуба или измену Статута, може покренути сваки члан, односно орган Клуба и други облик организовања и рада у клубу.
Управни одбор може да прихвати или одбаци иницијативу за измену Статута и доставља га Скупштини на усвајање.

 

Члан 36.


Општи акти Клуба ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Клуба.

 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

 

Члан 37.


Спорове између Клуба и чланова Клуба решавају надлежни органи унутар Клуба, дисциплинска комисија и Скупштина Клуба. У случају немогућности изналажења решења случај се може решити пред за спор надлежним одговарајућим судом.

 

Члан 38.


Мото Клуб престаје са радом одлуком Скупштине донетом двотрећинском већином свих чланова, када престану услови за остваривање циљева Мото Клуба, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 

Члан 39.


У случају престанка рада Мото Клуба, имовина и финансијска средства клуба предају се Скупштини Града Ваљева.

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 40.


На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

 

Члан 41.


Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана усвајања на седници Скупштине Клуба и објављивања на огласној табли Клуба.

 

 

 

У Ваљеву,                                                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ КЛУБА

05.12.2013.године                                                                                _______________________________